Ο δήμος προχωρά σε κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Ο Δήμος Πατρέων, προχωρά σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία, για την ανάθεση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων», με προϋπολογισμό 400.520 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς Πόρους και η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του ορίζεται σε έξι μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.e-patras.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Πηγή: patrastimes.gr

Περισσότερα σε Ειδήσεις