15 προσλήψεις μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ στον δήμο Δράμας

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η συμμετοχή του Δήμου Δράμας στο πρόγραμμα μακροχρονίως ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Η απόφαση αφορά στην πρόσληψη 15 εργαζομένων, μέσω της ένταξης στο πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. Με την απασχόληση των ατόμων που θα προσληφθούν εξυπηρετείται και ο κοινωνικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι ΟΤΑ στην αντιμετώπιση της ανεργίας στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα.

Η μηνιαία επιδότηση σε ποσοστό 75% και ως 750 ευρώ καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ η μηνιαία ίδια συμμετοχή του δήμου θα είναι το υπόλοιπο 25%. Η μέγιστη κατ’ άτομο επιδότηση του Υπουργείου είναι 750 ευρώ κάτι που σημαίνει συνολική επιδότηση ύψους 135.000 ευρώ σε ετήσια βάση για τα άτομα που θα προσληφθούν. Η συνολική οικονομική εκροή για τον Δήμο Δράμας ανέρχεται στο ποσό των 104.437,68 ευρώ.

Μέσω του προγράμματος στο οποίο αποφάσισε να ενταχθεί ο Δήμος Δράμας θα δημιουργηθούν οι εξής θέσεις:

-Στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1 άτομο του κλάδου ΠΕ Διοικητικών Υπηρεσιών και 1 άτομο του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Τηλεφωνητών.

-Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 3 άτομα του κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Αποκομιδής.

-Στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 2 άτομα του κλάδου ΥΕ Εργατών Πρασίνου ή εργατών γενικά.

-Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 1 άτομο του κλάδου ΥΕ Ελαιοχρωματιστών και 2 άτομα του κλάδου ΥΕ Οικοδόμων.

-Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, 2 άτομα του κλάδου ΠΕ Διοικητικών

-Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, 2 άτομα του κλάδου ΠΕ Φυλάκων.

Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα, ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών και έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2.

Περισσότερα σε Ειδήσεις