Προσλήψεις συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ στο δήμο Μύκης

Ο Δήμος Μύκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Ο δήμος Μύκης με δύο προκηρύξεις θα προσλάβει 4 συνολικά άτομα.

Ειδικότερα:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο

(2) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων δεύτερης ευκαιρίας στο Δήμο

Μύκης .

Ειδικότητα - Αριθμός ατόμων - Χρόνος απασχόλησης

ΥΕ Καθαριστές/στριες σχολικών μονάδων δεύτερης ευκαιρίας – 2 θέσεις Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης Διδακτικό έτος 2020-21

Η δεύτερη προκήρυξη αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών

αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Μύκης.

Ειδικότητα - Διάρκεια σύμβασης - Αριθμός ατόμων

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γκρέιντερ και ελλείψει αυτού JCB) για 8 ΜΗΝΕΣ - -1 θέση

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ για 8 ΜΗΝΕΣ 1 θέση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων Δευτέρα 7/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση

δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

([email protected]), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της

υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μύκης– Σμίνθη Ξάνθης – Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη,

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας: 25413 52336-

337).

Περισσότερα σε Ειδήσεις