Εποχικές προσλήψεις στον δήμο Τοπείρου

2 εποχικές προσλήψεις στον δήμο Τοπείρου - Υποβολή αιτήσεων έως τις 10 Δεκεμβρίου

Ο δήμος Τοπείρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα δύο (2) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών των Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 1, Δύο (2) μήνες

ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1, Δύο (2) μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ.

Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα

από Παρασκευή 04-12-2020 έως Πέμπτη 10-12-2020 στoν αρμόδιo υπάλληλο Κιοσσέ

Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα σε Ειδήσεις