Προσλήψεις στην Εφορεία αρχαιοτήτων Ημαθίας

Σε προσλήψεις νέων υπαλλήλων θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτουν οι προκηρύξεις για κάθε ειδικότητα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 5 Φεβρουαρίου έως και 11 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ειδικότητες που ζητούνται

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών
  • ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Επίσης πρόσληψη θα γίνει και από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας και συγκεκριμένα για την ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική Αρχαιολογία ειδικότητα αρχαιολόγων.  Συγκεκριμένα αφορά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Εργασίες

προστασίας και ανάδειξης του σπηλαίου Θεόπετρας» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» πράξης  «Βελτίωση επισκεψιμότητας Σπηλαίου Θεόπετρας» (με Κωδικό ΟΠΣ 5052421) για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού και έως 24 μήνες συνολικά.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 12 Φεβρουαρίου 2021

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα

συνημμένα δικαιολογητικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected], β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναυαρίνου 28, Τ.Κ. 55131, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, υπόψη κας Χατζηγιαννάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185),

εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Υποβολή αιτήσεων έως 12/02/2021).

Περισσότερα σε Ειδήσεις