Δημοπρατείται από την Περιφέρεια το δίκτυο αποχέτευση ακαθάρτων Σύμης

Μαζί με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που δημοπρατήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, η Σύμη αποκτά πλήρες σύστημα διαχείρισης λυμάτων

Μετά τη δημοπράτηση τον περασμένο Νοέμβριο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Σύμης, έργο προϋπολογισμού 2,19 εκατ. ευρώ, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοπρατεί και το έργο των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ.Με τα δύο αυτά μεγάλα περιβαλλοντικά έργα, δίνεται οριστική λύση στο χρονίζον, σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων στο νησί της Σύμης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων – Κύριοι συλλεκτήρες λιμένα Αιγιαλού Σύμης», προϋπολογισμού 2.900.000,00 ευρώ.

Τα έργα

Σκοπός του έργου είναι η συγκέντρωση των λυμάτων του συνόλου των οικισμών πάνω από τον Αιγιαλό Σύμης και η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Σύμης (ΕΕΛ) που θα κατασκευαστεί σε έκταση που βρίσκεται στη στροφή του δρόμου από Αιγιαλό προς Πανορμίτη. Οι έξι βασικοί αγωγοί βαρύτητας (συλλεκτήρες) που θα τοποθετηθούν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, καταλήγουν σε τρία υπόγεια αντλητικά συγκροτήματα. Επίσης, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή των αναμονών των ιδιωτικών συνδέσεων.

Τα δύο έργα υλοποιούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας κατασκευής), μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Σύμης, και έρχονται να λύσουν οριστικά το σοβαρό πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων, που ταλανίζει για πολλά χρόνια τη Σύμη, να αναβαθμίσουν το νησί περιβαλλοντικά, όσο και από απόψεως παρεχομένων υπηρεσιών στους κατοίκους του και στους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που δέχεται κάθε χρόνο.

Απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου

Αποτελεί υποέργο της Πράξης “Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης”, που με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΥΜ-ΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που αφορά στη κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ανέρχεται σε 2.713.283,00 ευρώ. Το μη επιλέξιμο τμήμα του έργου που αφορά στις αναμονές των ιδιωτικών συνδέδεων, προϋπολογισμού 186.717,00 ευρώ, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Σύμης.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών λήγει στις 01/03/2021ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 05/03/2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προαναφέρθηκε, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η μελέτη

Σημειώνεται πως με το συνολικό έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης», το νησί αποκτά ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα αποχέτευσης αστικών αποβλήτων, με κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων, το οποίο θα εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς του βορείου τμήματος του νησιού. Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λιμένα Αιγιαλού Σύμης και στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και θα εξυπηρετεί πληθυσμό 4.500 κατοίκων. Η μελέτη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό συστήματος αγωγών μεταφοράς αστικών λυμάτων από το λιμάνι Αιγιαλού στην ΕΕΛ. Στο σύστημα των αγωγών θα συνδεθεί μελλοντικά ο αγωγός που θα μεταφέρει τα λύματα του συνοικισμού Νημπορειό. Το εν λόγω σύστημα θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σύμης. Επειδή η κατασκευή των δικτύων σε άλλες περιοχές του οικισμού ή σε όμορους οικισμούς θα γίνεται σταδιακά, προβλέπεται και η κατασκευή μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων δυναμικότητας 100 τ.μ. ημερησίως.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την κατασκευή του συνολικού έργου ανέρχεται σε 3.932.880 ευρώ και καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής.

Περισσότερα σε Ειδήσεις