Εγκρίθηκε η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση αρχιτεκτονικών προτάσεων για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας.

Ο Δήμος Καβάλας τα τελευταία χρόνια προβαίνει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς όπως προβλέπεται και από την κείμενη νομοθεσία για σημαντικούς κοινόχρηστους χώρους του αστικού ιστού. ️Έτσι, μετά τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για την περιοχή του Φαλήρου, την περιοχή των Καμαρών και της πλατείας Καπνεργάτη, κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανάπλαση-αναβάθμιση και της πλατείας Ελευθερίας.

Η πρόταση για τη διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2020 στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-2020, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί» και εγκρίθηκε!

Η αίτηση χρηματοδότησης για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης υλοποίησης με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 74.750,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αναλύονται ως εξής:

  • Συνολικό ποσό βραβείων, προϋπολογισμού 69.750,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
  •  Λοιπά έξοδα διαγωνισμού, προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μέσω του διαγωνισμού επιδιώκεται να προκύψει η βέλτιστη πρόταση, η οποία θα αποσκοπεί στην εκπλήρωση των στόχων που έχει ο Δήμος Καβάλας για την ανάπλαση της περιοχής και συγκεκριμένα:

-Την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

-Την ενίσχυση του εμβληματικού ρόλου της ως κεντρικής πλατείας της πόλης.

-Την ανάδειξη της ιστορικότητας της.

-Τη μετατροπή της περιοχής της κεντρικής πλατείας της πόλης σε ένα κατά το δυνατόν ενιαίο σύνολο που θα περιλαμβάνει τους περί αυτής οδούς και τον άξονα μέχρι την παραλιακή ζώνη.

-Την ενσωμάτωση των αρχών και των κατευθύνσεων του υπερκείμενου σχεδιασμού που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ΓΠΣ, ΣΒΑΑ, ΣΒΑΚ και Επιχειρησιακό Δήμου.

-Την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών.

-Την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος τόσο ως υποδομή, όσο και ως λειτουργία.

-Την ενσωμάτωση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

-Τον ολιστικό σχεδιασμό με γνώμονα τη βελτίωση της κοινωνικοποίησης, την ενθάρρυνση της συμμετοχής στα κοινά, τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας των χρηστών κλπ.

-Τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην περιοχή και την άμβλυνση των ανισοτήτων.

-Τη χωρική, λειτουργική και αισθητική σύνδεση της με την περιοχή του Αγ. Νικολάου, μέσω της μείωσης της έντασης στην οδό Δοϊράνης.

-Την ενδεδειγμένη από κυκλοφοριακής άποψης λειτουργία της περιοχής μελέτη (κίνηση, στάθμευση οχημάτων κλπ.), σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

-Την ένταξή της σε ένα σύστημα συνδυασμένων αστικών μεταφορών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η διατύπωση αρχιτεκτονικών προτάσεων για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και των γύρω συσχετιζόμενων χώρων, που συνιστούν τμήμα του ευρύτερου ιστορικού και επιχειρηματικού κέντρου της πόλης, ενοποιώντας τον δημόσιο χώρο με μια ενιαία φιλοσοφία.

Περισσότερα σε Ειδήσεις