Δημιουργία e-shop: Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για την επιδότηση έως 5.000 ευρώ

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για την επιδότηση έως 5.000 ευρώ 18.000 επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία e-shop

Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων του προγράμματος «e-λιανικό» για συνολικά 18.000 επιχειρήσεις που δικαιούνται επιδότηση έως 5.000 ευρώ με σκοπό τη δημιουργία    e-shop.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό συνολικά τα 80 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το οποίο μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από τις 18 Μαρτίου 2020 και μετά, δικαιούνται επιδότηση για τη δημιουργία e-shop.

Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους στην ειδική πλατφόρμα openshops.gr, από σήμερα 22/2 ώρα 13:00 μέχρι και τις 24/3 ώρα 15:00.

Οι δικαιούχοι της επιδότησης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση για την επιδότηση μέσω του «e-λιανικό», είναι οι ακόλουθες:

  1. Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  2. Να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
  3. Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
  4. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
  5. Να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά Α.Φ.Μ.
  6. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
  7. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσα
  8. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
  9. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος «e-λιανικό» εδώ.

Περισσότερα σε Ειδήσεις