Ενστάσεις στον ΕΛΓΑ για τα πορίσματα ζημιών από χαλάζι στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών

Οι ενστάσεις για τα πορίσματα ζημιών από χαλάζι μπορούν να υποβληθούν έως τις 8 Μαρτίου 2021.

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α απέστειλε, στις 24/02/2021, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΧΑΛΑΖΙ της 22/06/2020 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΣΑΠΩΝ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 08/03/2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα των πραγματογνωμοσυνών και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παρακάτω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων

Από : 24/02/2021 έως 08/03/2021

Ο πίνακας αυτός περιέχει μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων πραγματογνωμοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιμητές του ΕΛ.Γ.Α στα αγροτεμάχια. Όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές. Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει την αποζημιώσιμη παραγωγή των ζημιωθέντων αγροτεμαχίων και το ύψος της αποζημίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δημιουργεί δέσμευση στον Οργανισμό για καταβολή αποζημίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

• Η εμπρόθεσμη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειες/ Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζημιωθείσες καλλιέργειες.

• Η εμπρόθεσμη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Περισσότερα σε Ειδήσεις