Μέτρα για πληττόμενους επιχειρηματίες από τον δήμο Σαμοθράκης

Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις (πληττόμενοι επιχειρηματίες) και τύχουν των ευεργετημάτων της διάταξης μπορεί να τους γίνει επιστροφή χρημάτων.

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης στην προσπάθεια του Δήμου να ανακουφίσει τους πληττόμενους επιχειρηματίες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν στην τοπική Αυτοδιοίκηση οι διατάξεις της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου(ΦΕΚ 68 τεύχος Α/20-3-2020) "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού covid-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης για όσο διάστημα θα ισχύουν οι περιορισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι όσοι εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις (πληττόμενοι επιχειρηματίες) και προκειμένου να τύχουν των ευεργετημάτων της διάταξης και να τους γίνει επιστροφή χρημάτων, μπορούν να προσκομίζουν στο Δήμο (Γραφείο Εσόδων)

1.Αίτηση με πλήρη στοιχεία και τηλέφωνο, θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία της επιχείρησης(θα επισυνάπτονται ο ΚΑΔ τη επιχείρησης, η άδεια της επιχείρησης, το Ζ, η έναρξη από την εφορία και το έντυπο δήλωσης αναστολής από τον λογιστή τους όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της διακοπής τους)

2.Εξοφλημένα αντίγραφα των λογαριασμών ΔΕΗ και η απόδειξή τους για το εν λόγω διάστημα.

Να τα στέλνουν σε φάκελο στο Δήμο, και θα ενημερώνονται σχετικά.

Περισσότερα σε Ειδήσεις