Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

Προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION" με το ακρωνύμιο «REMOTECARE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, στο Δήμο Ωραιοκάστρου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1 ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαραίτητα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2 του Παραρτήματος αυτού.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

Περισσότερα σε Ειδήσεις