Προκήρυξη 1935 θέσεων εργασίας στις Τ.ΟΜ.Υ.

 

Το υπουργείο Υγείας προκήρυξε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» .

 

Ειδικότερα, η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη συνολικά χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε (1935) ατόμων κι η απασχόληση θα είναι διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Οι ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ΔΥΠΕ έχουν  ως κατωτέρω:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων

Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου:Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Περισσότερα σε Ειδήσεις