Νέα παράταση για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» - Τι φέρνει η ΚΥΑ για τις χρηματοδοτήσεις

Νέα παράταση για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Έτσι, οι δήμοι και οι περιφέρειες θα μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τα προς ένταξη έργα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» έως την 31η Μαΐου 2021.

Της Μαρίας Θαλασσινού

Ταυτόχρονα, η πολυαναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό χρηματοδοτήσεων στο πρόγραμμα αλλάζει τα δεδομένα, καθώς πριμοδοτούνται οι δήμοι των μεγάλων αστικών κέντρων. Οι δε μεσαίοι δήμοι θα κληθούν να αποφασίσουν ποια έργα θα θέσουν σε προτεραιότητα, καθώς η χρηματοδότηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Κι αυτό γιατί το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» θεωρείται ενιαίο με το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι», πράγμα που επηρεάζει και το ύψος της χρηματοδότησης ανά δήμο.

Η κατηγοριοποίηση των Δήμων

Συγκεκριμένα, με βάση τη νέα κατηγοριοποίηση στην κατηγορία 1 βρίσκονται οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων που θα λάβουν χρηματοδότηση έως 40 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία 2 βρίσκονται οι δήμοι με πληθυσμό από 100.000 έως 300.000 κατοίκους και θα λάβουν έως 25 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία 3 βρίσκονται οι δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων και ταυτόχρονα αποτελούν έδρες νομών, θα λάβουν χρηματοδότηση έως 22 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία 4 βρίσκονται οι αστικοί δήμοι της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων θα λάβουν χρηματοδότηση έως 18 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία 5 βρίσκονται οι λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί δήμοι και θα λάβουν χρηματοδότηση έως 12 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία 6 βρίσκονται οι μικροί ηπειρωτικοί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και οι μικροί νησιωτικοί με πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων και θα λάβουν χρηματοδότηση έως 6 εκατ. ευρώ.

Τέλος στην κατηγορία 7 βρίσκονται οι Περιφέρειες που θα λάβουν χρηματοδότηση έως 30 εκατ. ευρώ.

Εξαιρούνται από την χρηματοδότηση

Να σημειωθεί ότι δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

Οι προτάσεις των Δήμων υποβάλλονται στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, η οποία διενεργεί και τον έλεγχο τους. Να σημειωθεί ότι με βάση την ΚΥΑ οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της παραλαβής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της αίτησης.

Οι ενστάσεις

Στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι «οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται ad hoc εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολής της ένστασης με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του συγκεκριμένου αιτήματος ένταξης στο οποίο αφορά η ένσταση.

Η εισήγηση της επιτροπής ενστάσεων διαβιβάζεται προς έγκριση στον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και η απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους δυνητικούς δικαιούχους εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης».

Περισσότερα σε Ειδήσεις