Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Δήμος Αιγάλεω: Πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Ανακοίνωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ). Τι περιλαμβάνει:

  •  οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.6, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή ΟΤΑ ή νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις και
  • τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Περισσότερα σε Ειδήσεις